Formę opodatkowania w podatku dochodowym wybierasz we wniosku CEIDG-1, który składasz w urzędzie gminy/miasta. Jeżeli nie zrobisz tego we wniosku CEIDg-1, musisz przed rozpoczęciem działalności gospodarczej złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w urzędzie skarbowym.

Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się dzień uzyskania pierwszego przychodu, czyli datę pierwszej sprzedaży.

O tym czy masz prawo wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy jesteś tego prawa pozbawiony, decyduje rodzaj działalności jaką zamierzasz prowadzić. Jeżeli jesteś uprawniony do skorzystania z możliwości płacenia podatku według stawki liniowej, lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, musisz sam zdecydować, czy chcesz z tego prawa skorzystać. Jeżeli nie zadeklarujesz wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodu, karty podatkowej lub według stawki liniowej to podatek dochodowy płacisz na zasadach ogólnych według skali progresywnej.

Formy opodatkowania nie można zmienić w czasie roku podatkowego. Dokonany wybór dotyczy również lat następnych chyba, że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, złożysz oświadczenie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o zastosowanie formy opodatkowania okreslonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

- Zasady ogólne

Możesz wybrać opodatkowanie według skali progresywnej (18% i 32%) lub opodatkowanie według tzw. Stawki liniowej (19%).
Jeżeli jesteś opodatkowany na zasadach ogólnych, masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo prowadzenia księgi rachunkowej. Ponadto, musisz prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również ewidencję wyposażenia.

Opodatkowanie według skali progresywnej

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Przepisy nie zawierają warunków ograniczających możliwość opodatkowania w tej formie, co oznacza, że może ją wybrać każda osoba fizyczna, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opodatkowanie według stawki liniowej – 19%

Twój dochód uzyskany z działalności gospodarczej, może być opodatkowany według stawki 19% (bez względu na wysokość dochodu) przy zachowaniu warunków uprawniających do tej stawki.
Jeżeli wybierzesz 19% podatek dochodowy, utracisz prawa do:
- wspólnego opodatkowania z małżonkiem,
- preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci,
- korzystania z innych ulg i zwolnień, w tym również z prawa do kontynuacji odliczeń (prawa nabyte),
- od podatku liniowego nie odliczysz ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podstawą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód, który przed opodatkowaniem pomniejszasz o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i kogą odpowiednio wynosić: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

- Karta podatkowa

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od:
- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
Krok 1. Zarejestruj działalność gospodarczą dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W tym celu należy wypełnić wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)
Wniosek o wpis do CEDG-1 jest jednocześnie, dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, wnioskiem do Głównego Urzędu Statystycznego o wpis lub zmianę wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem płatnika składek albo ich zmiany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest również oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku spółki cywilnej oddzielne wnioski CEIDG-1 muszą złożyć wszyscy wspólnicy.
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Krok 2. Załóż konto firmowe

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku przedsiębiorcy, gdy:

- stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, oraz
- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000,00 EURO przeliczonych na złote według średniego kursu NBP ogłaszanego ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Krok 3. Urząd Skarbowy

- NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)

Spółki cywilne składają zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 i NIP-D.

- Wybór formy opodatkowania dochodów z działalności

Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz prowadzące działalność w formie spółki cywilnej lub jednej z osobowych spółek prawa handlowego tj. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej.

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych:
a. wg. skali podatkowej,
b. wg. stawki liniowej 19%.
2. Zryczałtowane formy opodatkowania:
a. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
b. karta podatkowa.

- VAT Podatek od towarów i usług

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady są zwolnieni od tego podatku. Zwolnienie to nie dotyczy specyficznych rodzajów działalności wymienionych w art.113 ust 13 ustawy.
Rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego korzystasz ze zwolnienia od podatku, jeżeli przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150.000,00 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Rejestracji dla celów podatku VAT dokonujesz składając formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
W związku z rejestracją VAT należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 170,00 zł.

- Kasy rejestrujące

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, co do zasady obowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku przy użyciu kas rejestrujących, jeżeli ich obrót w transakcjach z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej i rolnikami przekroczy kwotę 20.000,00

Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy pomocy kas rejestrujących w obowiązującym terminie mogą odliczyć od podatku VAT należną kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas w wysokości 90% jej ceny netto, nie więcej niż 700,00 za każdą.